Logo Marcel

HISTÒRIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA. SEGLES   VIII IX     X XI     XII XIII XIV     XV     XVI XVII     XVIII     XIX     XX

ÍNDEX Segle XVIII:     1. La guerra de successió (1700-1715).     1.1 Els botiflers.     1.2. El tractat d'Utrecht.     1.3. El setge a Barcelona.     1.4. El fossar de les moreres.     2. La repressió borbònica.     3. Les esquadres de Catalunya. El Carrasclet.     4.Decret de Nova Planta.     5. La llengua a Catalunya     6.Persecució lingüística.     7.Situació fiscal de Catalunya     8.La Catalunya Borbònica.     9. La reconciliació nacional.     10. Organització política de l'Estat.     11. El despotisme il•lustrat. Carlos III.     12. El memorial de greuges de 1760.     13.El creixement demogràfic.     14. Transformacions agràries.     15. Desenvolupament econòmic a Catalunya.     16. Els catalans i el treball.     17. Moviments socials     18. Carles IV     19. La Guerra Gran (1793-1795). Causes i context.     19. La identitat catalana.     20. El liberalisme.     21. A l'exterior.

ANAR A LA PÀGINA ANTERIOR endarrere         HISTÒRIA DE CATALUNYA, SEGLE XV (Pag. 2/7 )
2. La repressió borbònica.     3. Les esquadres de Catalunya. El Carrasclet.     4.Decret de Nova Planta.

   

HISTÒRIA DE CATALUNYA, SEGLE XVIII     (Pag. 3/7 )

5. La llengua a Catalunya

'Son apasionados a su patria con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón y solamente hablan en su lengua nativa.'

   

Aquest conegut fragment de l'anomenat 'Informe Patiño' (1715) ha esdevingut la síntesi més exacta, en boca dels vencedors, de l'actitud lingüística de la majoria del poble català després de la guerra de Successió.

Per introduir la llengua castellana es recomanava en la instrucció secreta del Consejo de Castilla als corregidors (1716):

'Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua Castellana, a cuyo fin dará las providencias mas templadas, y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado.'

   

L'afany d'acostar-se al poder i a relacionar-se amb l'aristocràcia borbònica, una part important de la noblesa i les classes altes de Catalunya es castellanitzen.

Els escriptors cultes opten pel castellà i des de les instancies del govern promouen el desprestigi del català.

En canvi, la llengua del poble continua sent el català i l'interès envers els gèneres literaris populars augmenta.

Cal citar, l'aparició a l'any 1743 de la primera gramàtica del català, la 'Gramàtica catalana' de Josep Ullastre i a l'any 1748 l'obra de Mossèn Baldiri Reixac "Instruccions per a l'ensenyança de minyons", on s'afirma que "entre totes les llengües, la que amb major perfecció han de saber els infants és la pròpia de la seva pàtria"

6.Persecució lingüística.

Imatge Llengua Nacional

La persecució lingüística es va dur a terme mitjançant la promulgació per via legislativa de reials decrets, cèdules, ordres, i per les facultats que s'atribuïen els poders polítics, militars i religiosos.

   

L'any 1755, en l'article 10 del Decret de Visita del Provincial dels Escolapis es mana a tots els religiosos de l'ordre a parlar només en castellà i llatí, tant entre sí com amb la resta de la població. La pena per parlar en català és viure a règim de pa i aigua.

L'any 1768 el comte d'Aranda promou una reial cèdula per la qual es prohibeix l'ensenyament del català a les escoles de primeres lletres, llatinitat i retòrica; es foragita el català de tots els jutjats, i es recomana que ho facin també les cúries diocesanes.

Imatge Portada Llibre Baldiri Rexach

   

L'any 1772 Reial cèdula per la qual es mana que tots el mercaders i comerciants majoristes i a la menuda portin els llibres de comptabilitat en castellà.

L'any 1780 es promulga una reial provisió per la qual obliga que totes les escoles han d'ensenyar la gramàtica de la Reial Acadèmia Espanyola.

L'any 1799 una Reial cèdula prohibeix "representar, cantar y bailar piezas que no fuesen en idioma castellano"

   

   

ANAR A LA SEGÜENT PÀGINA         SEGLE XVIII     (Pag. 4/7 )
7.Situació fiscal de Catalunya     8.La Catalunya Borbònica.     9. La reconciliació nacional.     10. Organització política de l'Estat.     11. El despotisme il•lustrat. Carlos III. endarrere